Tryb działania

Szkoła Podstawowa nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim realizuje cele i zadania zawarte w Ustawie o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. Nr 26, poz. 113 z
późniejszymi zmianami). Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami, posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkoły, Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej, Plan rozwoju szkoły.
Tryb działania określa Statut Szkoły Podstawowej, Statut Odziałów Przedszkolnych oraz regulaminy i instrukcje (m.in.: Regulamin pracy, Regulamin ZFŚS, Instrukcja kancelaryjna).

  1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego jest publiczną szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi.
  2. Szkoła działa na podstawie Zarządzenia nr 64 Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 27 sierpnia 1984r. (nr O.VII – 038/64/84) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego.
  3. Imię patrona, Janusza Kusocińskiego, nadał szkole Kurator Oświaty i Wychowania zarządzeniem nr 129 z dnia 14 września 1990 r. (znak OW – VII – O138/130/90) na wniosek Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego i Samorządu Uczniowskiego.
  4. Siedziba Szkoły Podstawowej nr 5 znajduje się w Nowym Dworze Mazowieckim, powiat nowodworski, w woj. mazowieckim, przy ulicy Chemików 1A.
  5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Nowy Dwór Mazowiecki.
  6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
  7. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskieg,o ul. Chemików 1A, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki.
Wytworzył:
Agnieszka Piszczek
Udostępnił:
Modzelewska Agnieszka
(2014-05-26 21:15:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Modzelewska Agnieszka
(2014-05-26 21:17:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki