Ogłoszenia Dyrektora Szkoły

 

Rok 2021

 

06/07/2021
 

Praca na stanowisku pomoc kuchenna od dnia 01.09.2021

Poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku pomoc kuchenna od dnia 01.09.2021, pełny etat, umowa o pracę.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres sekretariat@sp5.com.pl lub osobiście  do sekretariatu szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5, Nowy Dwór Mazowiecki ul. Chemików 1A.

 
 

19/04/2021

Zapytanie ofertowe na realizację:

Remont sali gimnastycznej i zabezpieczenie obudowy dróg komunikacji ogólnej stanowiących ewakuację (lamperii parteru budynku dydaktycznego z płyt OSB) do klasy odporności ogniowej EI 15.

  1. Zapytanie  ofertowe (*.pdf, 263kB)
  2. Formularz oferty (*.docx, 16kB)
  3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych (*.doc, 14kB)
  4. Przedmiar robót (2 dokumenty) - plik_1 (*.pdf, 56kB), plik_2 (*.pdf, 34kB)
  5. Umowa (*.docx, 44kB)
 

 

Rok 2018

 

12/07/2018

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw księgowości w  Szkole Podstawowej Nr 5 im Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO

Specjalista do spraw księgowości 

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalista do spraw księgowości w Szkole Podstawowej Nr 5 w  Nowym Dworze Mazowieckim ul. Chemików 1A, została wybrana Pani Ewa Szczyglak zamieszkała Nowy Dwór Mazowiecki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka jako jedyna spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze,  stawiane na stanowisku, którego dotyczył nabór. W wyniku postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna stwierdza, że Pani Ewa Szczyglak posiada odpowiednie doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje na stanowisko Specjalisty do spraw księgowości.

 


 

Rok 2016

 
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w  Szkole Podstawowej Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista do spraw płac i zasiłków

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im J. Kusocińskiego  w Nowym Dworze Mazowieckim  ogłasza nabór na  stanowisko pracy: Specjalista do spraw płac i zasiłków,  w wymiarze: pełny etat
Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
Zastrzeżenie: z wybranym w wyniku naboru kandydatem, zamiast umowy o pracę na czas określony, może zostać zawarta umowa o pracę na okres próbny.
 
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie/wyższe,
b) minimum dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku
c) znajomość zagadnień kadrowo – płacowych, zasiłków
d) znajomość zagadnień z zakresu następujących ustaw: ustawa o finansach publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela,
e) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
f) obywatelstwo polskie,
g) ukończenie 18 roku życia,
h) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
i) odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalista do spraw płac i zasiłków,
j) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
k) posiadanie nieposzlakowanej opinii,
l) pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
 
2. Wymagania dodatkowe:
a)  doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w placówce oświatowej,
c) umiejętność pracy w komputerowych programach specjalistycznych,
d) umiejętność pracy w zespole,
e) odpowiedzialność,
f) obowiązkowość,
g) odporność na stres,
h) umiejętność pracy pod presją czasu,
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Ważniejsze zadania:
 • sporządzanie w oparciu o wymagane dokumenty list płac, naliczanie zasiłków, zapomóg, wartości nadgodzin, potrąceń, itp.,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • rozliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • biegła umiejętność obsługi programów:
     PŁACE OPTIVUM  - Firma Vulcan Wrocław
     KADRY OPTIVUM – FIRMA Vulcan Wrocław
     ARKUSZ  ORGANIZACYJNY SZKOŁY OPTIVUM – FIRMA Vulcan Wrocław
     KAPITAŁ POCZĄTKOWY – firma Vulcan Wrocław
     SIO-System Informacji  Oświatowej przekazywanie danych
     PŁATNIK ZUS E-PŁATNIK – obsługa całościowa  tj. zgłoszenia  pracowników i rozliczenia miesięczne Płatnika
     Certyfikat Sigillum podpis elektroniczny
     HOMENET  program bankowy obsługa całościowa
     PEFRON – e Pefron 2 obsługa całościowa
     PZU program ERu obsługa całościowa /rozliczanie miesięczne plus likwidacja roszczeń/
     e-Deklaracje /Urząd skarbowy /
     Obsługa programu Word i Excel
 
4. Wymagane dokumenty:
a) Podanie o przyjęcie na stanowisko specjalista do spraw płac i zasiłków  z listem motywacyjnym.
b) Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe (kopie).
c) Pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.
d) Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
e) Pisemne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
f) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm./.
g) Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptacji jego postanowień.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 im J. Kusocińskiego   w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Chemików 1A,05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, albo pocztą na adres Szkoły, z dopiskiem: Nabór na stanowisko specjalista do spraw płac i zasiłków  w terminie do dnia  27 lipca 2016 roku  do godziny 9.00.
 
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w budynku Szkoły.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27 lipca 2016 roku. 

 


Rok szkolny 2015/2016:

  1. Komunikat w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (*.pdf, 293kB)

Rok szkolny 2014/2015:

  1. Ogłoszenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015.
  2. Ogłoszenie w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.
  3. Ogłoszenie w sprawie ustalenia harmonogramu spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015.
  4. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Wytworzył:
Agnieszka Piszczek
(2014-06-16)
Udostępnił:
Modzelewska Agnieszka
(2014-10-15 20:08:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Modzelewska Agnieszka
(2021-07-06 15:52:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki